VitaKlub

Obchodní podmínky VitaHarmony® pro fyzické osoby - strana 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VitaHarmony, s.r.o., se sídlem Vyhlídka 39, 638 00 Brno, identifikační číslo: 25322931, zapsané v obchodním rejs- tříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 24986, firm 15657/96 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v sou- vislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího. Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na webových stránkách umístněných na inter- netových adresách www.vitadarky.cz nebo na www.vitaminy-mineraly.cz (dále jen „webová strán- ka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podni- katelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné písemně sjednat v kupní smlouvě. Od- chylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny zpravidla v českém jazyce. 1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou do- tčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdi- vě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávají- cím považovány za správné. 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohle- dem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=