VitaKlub

VitaKlub - strana 2 1. Úvodní ustanovení 1.1. VitaKlub společnosti VitaHarmony, s.r.o. (dále jen VitaKlub) je dlouhodobý akční, věrnostní a informační program nabízený touto právnickou osobou (dále jen VitaHarmony®) registrovaným fy- zickým osobám (dále jen členům VitaKlubu). Čle- nem VitaKlubu se rozumí osoba, která má zájem získávat informace o produktech nabízených firmou VitaHarmony, s.r.o., zúčastňovat se jejích aktivit a využívat možnost nákupu v zásilkové službě Vita- Harmony®. 1.2. Práva a povinnosti společnosti VitaHarmony®, a práva a povinnosti členů VitaKlubu jsou upraveny v těchto Stanovách VitaKlubu. 1.3. Členové VitaKlubu mohou využívat všech možností, které VitaKlub poskytuje. Člen není povi- nen využívat své účasti ve VitaKlubu. Není povinen uskutečňovat pravidelné nákupy nebo střádat Vitoše (viz. bod 3.) ve věrnostním programu. 1.4. VitaHarmony® a členové VitaKlubu spolu ko- munikují následujícími prostředky, které jsou si rov- nocenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, SMS zpráva, internetové stránky VitaKlubu. VitaKlub nemá zřízeno kontaktní místo pro osobní jednání. 2. Vznik, průběh a ukončení členství ve VitaKlubu 2.1. Členem VitaKlubu (dále jen člen) se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Členství ve Vita­ Klubu (dále jen členství) není určeno pro právnické osoby. Členství je bezplatné. Členem se stává zájem- ce – uživatel produktů nebo služeb společnosti Vi- taHarmony®, který se řádně zaregistruje a poskytne VitaHarmony® na celou dobu svého členství adresu a alespoň jednu funkční komunikační cestu. 2.2. Komunikační cestou se rozumí funkční: emai- lová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo SMS zpráv. Všechny v registraci uvedené kontaktní údaje bu- dou ve výchozím nastavení zavedeny jako aktivní komunikační cesty. Registrovaný člen může kdyko- liv změnit vlastní nastavení / preferenci komunikač- ních cest, vždy však musí zůstal alespoň jedna plně funkční a aktivní. Požadavek na změnu může člen VitaKlubu sdělit prostřednictvím emailu na odresu: obchodni@vitaharmony.cz, nebo přímo na bezplat- né lince 800 182 572. 2.3. Práva spojená s členstvím lze vykonávat na zá- kladě členského čísla VitaKlubu, vystaveného spo- lečností VitaHarmony, s.r.o.. Členské číslo získává přijatý zájemce zapsané na členské kartě VitaKlubu. Členskou kartu VitaKlubu lze použít jako doklad o členství při jednání s VitaHarmony®, popřípadě sjednanými partnery aktivit VitaKlubu. V případě ztráty členské karty vystaví VitaHarmony®, na vyžá- dání ztrátou postiženého člena, její duplikát. Obrázek 1. Ilustrativní vzor členské karty VitaKlubu s člen- ským číslem uvedeným pod jménem. 2.4. Zájemce o členství svým požadavkem postou- peným jakoukoliv cestou podle bodu 1.4. a také při internetovém přihlášení (registraci) stvrzuje sou- časně i svůj souhlas s použitím osobních údajů a se zasíláním zpráv VitaHarmony® přes registrované komunikační cesty. Společnost VitaHarmony, s.r.o. považuje osobní údaje získané v programu VitaKlu- bu za důvěrné a použije je pouze za účelem vedení osobního účtu akčního, věrnostního a informač- ního programu. Veškeré informace o zpracová- ní a ochraně Vašich osobních údajů naleznete na: www.vitaharmony.cz/osobni_udaje/ . 2.5. Člen může používat pouze jedno členské číslo. Členství lze převést z osoby na jinou osobu pouze na žádost s uvedenými důvody pro převod, které budou individuálně posouzeny. Členství nelze převádět z důvodu získání větších výhod při nákupech apod. Žádost o převod členství lze podat poštou, telefonic- ky nebo e-mailem. VitaHarmony® může pro posou- zení žádosti vyžadovat další doplňující informace. 2.6. Společnost VitaHarmony, s.r.o. si vyhrazu- je právo odmítnout registraci žadatele o členství v případě, že se zákazník pokusí registrovat duplicit- ně, nebo při nějaké z předchozích registrací zneužil členství k neoprávněnému prospěchu na úkor spo- lečnosti VitaHarmony, s.r.o. či dalších členů Vita- Klubu. Tento bod se použije i na případy žádostí o převod členství podle předchozího bodu. Odmítnu- tí registrace z důvodu duplicitního přihlášení bude klientovi sděleno na poskytnutou emailovou adresu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=