VitaKlub

VitaKlub - strana 3 V případě, že žadatel e-mail neuvede, nebude o této skutečnosti informován. 2.7. Pokud člen VitaKlubu nepřevezme bezdůvod- ně zásilku své objednávky, z jeho konta Vitošů bude odepsáno 100 Vitošů. Členství ve VitaKlubu může být pozastaveno v případě, kdy nastane některá z událostí: • zásilka je vrácena s údajem Adresát neznámý, adresát se odstěhoval a nezanechal adresu a podobně. • žádná z registrovaných komunikačních cest člena nebyla při pokusu o komunikaci funkč- ní a aktivní. • pokud člen nepřevezme zásilku ani při násled- ném pokusu o doručení a saldo jeho věrnost- ního konta s Vitoši se stane záporným. Členství lze opětovně aktivovat do jednoho měsíce od jeho pozastavení, zpravidla telefonickou doho- dou v pracovní době VitaHarmony®. Po marném uplynutí této doby je členství ukončeno a nastřáda- né nevyčerpané Vitoše propadají. 2.8. Členství ve VitaKlubu může být jednostranně zrušeno ze strany VitaHarmony®, bez možnosti vy- užití nastřádaných a nevyčerpaných Vitošů, a to z důvodu podvodu či pokusu o podvod na společnost VitaHarmony, s.r.o., jiném členu VitaKlubu nebo osobě nakupující produkty společnosti VitaHar- mony, s.r.o. Důvodem může být např. falšování ak- tivačních kódů, získání Vitošů či aktivačních kódů nekalým způsobem, vědomé porušení nebo vynu- cování porušení pravidel tohoto programu a podob- ně. Členství ve VitaKlubu může být ukončeno na vlastní žádost člena bez udání důvodů. Nastřádané Vitoše je třeba využít do ukončení členství. Při zru- šení členství nevyužité Vitoše propadají. 2.9. Člen VitaKlubu není nikterak oprávněn jed- nat jménem společnosti VitaHarmony, s.r.o. a ja- kýmkoli způsobem společnost VitaHarmony, s.r.o. zavazovat. 3. Věrnostní program VitaKlubu 3.1. Členové se mohou zúčastňovat věrnostního programu, který spočívá ve střádání bodů tzv. Vito- šů (dále jen Vitošů) na členské věrnostní konto ve- dené u VitaHarmony®. Počet Vitošů je uveden jako hodnota z originální nálepky s identifikačním čáro- vým kódem a neprůhledným ochranným škrabacím polem, pod kterým je ukryt aktivačním kód. Nálep- ky s Vitoši jsou umístěné na obalech vybraných vý- robků VitaHarmony®. Obrázek 2. Ilustrativní vzor 25 Vitošů s ochranným škraba- cím polem (vlevo) a s aktivačním kódem po se- škrabání ochranného pole (vpravo). 3.2. Do věrnostního programu jsou zahrnuty ne- jen Vitoše, které člen získal nákupem originálního zboží VitaHarmony® ale také ty, které obdržel od své zdravotní pojišťovny, svého zaměstnavatele, dostal dárkem či získal jiným způsobem podle stanov Vi- taKlubu a pravidel jeho aktivit. Mezi aktivity Vita- Klubu patří i různé dotazníky, soutěže a podobně. Každý kód z Vitošů lze aktivovat a uplatnit pouze jednou. 3.3. Vitoše jsou moderní věrnostní body VitaHar- mony s možností aktivace třemi způsoby: • Klasicky poštou. Při uplatnění poštovní ces- tou je nutné kód z obalu odlepit a nalepit na VitaKartu (možno si ji vytisknout z přílohy k těmto stanovám) nebo na jakýkoliv papír. Člen vždy musí uvést své členské číslo /ID/ a pro případ nečitelnosti raději i svoje příjme- ní. Nalepené kódy je nutné v uzavřené obálce zaslat do zákaznického servisu VitaKlubu, na adresu sídla VitaHarmony, s.r.o., k jejich při- psání na členské věrnostní konto. VitaHarmo- ny® nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu Vitošů během doručování. Je tedy vhodné po- slat kódy doporučenou zásilkou. • Telefonicky prostřednictvím operátorky, pou- ze v pracovní době VitaHarmony®. • SMS zprávou na 776 200 123. Kód je možné registrovat prostřednictví zprávy SMS ve tva- ru: ID,PŘÍJMENÍ:KÓD_1,KÓD_2,...KÓD_N. Přijetí registrace bude po úspěšném zpraco- vání potvrzeno zpětnou SMS zprávou na re- gistrované telefonní číslo člena podle uvede- ného ID. 3.4. Společnost VitaHarmony, s.r.o. si vyhrazu- je právo požadovat po členovi, k aktivaci většího množství Vitošů, kopii dokladů o nabytí/zakoupení produktů z nichž se uplatňují aktivační kódy. Větším množství se rozumí aktivační kódy v hodnotě vyšší než 500 Vitošů, zaslané jednorázově a/nebo vykazu- jící známky hromadného odběru, nákupu či jiného získání produktů. Každý takový případ je řešen in-

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=